Obchodné podmienky

  1. 1.
   Úvodné ustanovenia a základné pojmy
  2. 1.1.
   Sme spoločnosť INPAP PLUS s.r.o., IČO: 29213517, DIČ CZ29213517, so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 202399, prevádzkujeme internetový obchod dostupný na webovej adrese www.obalnet.sk, prostredníctvom ktorého predávame Tovar.
  3. 1.2.
   Tieto podmienky sa vzťahujú na Zmluvy uzatvorené medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom Webových stránok, e-mailu alebo telefónu. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade rozporu medzi Podmienkami a Zmluvou majú prednosť ustanovenia obsiahnuté v Zmluve.
  4. 1.3.
   Zmluva a Podmienky sa riadia českým právom, najmä zákonom č. 80/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“). Pretože svoj Tovar predávame na území Slovenskej republiky, vzťah založený Zmluvou (vrátane Podmienok) obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, a preto sa Zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom, čím ale nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce z všeobecných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvu uzatvárame v slovenskom jazyku.
  5. 1.4.
   Ak nie je uvedené inak v týchto Podmienkach, majú akékoľvek výrazy uvedené v týchto Podmienkach so začiatočným veľkým písmenom význam uvedený nižšie:
   Cena: je cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu za Tovar alebo služby
   Charakter výrobkov: Predávajúci je dodávateľom produktov v oblasti kancelárskeho, papierenského, obalového a drogistického tovaru, ktoré sú ponúkané v katalógu na Webových stránkach (ďalej len „Tovar“)
   Kupujúci: sú osoby, podnikatelia aj spotrebitelia, ktorí s Predávajúcim uzatvárajú Zmluvu
   Podmienky: sú tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy
   Predávajúci: je spoločnosť INPAP PLUS s.r.o., IČO: 292 13 517, DIČ: CZ 292 13 517, so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 202399, prevádzkujúca webové stránky na www.obalnet.sk
   Zmluva: je kúpna zmluva alebo zmluva o poskytovaní služieb, ktorú medzi sebou uzatvorili Zmluvné strany
   Zmluvné strany: sú zmluvné strany Zmluvy, čiže Predávajúci a Kupujúci
   Webové stránky: sú webové stránky Predávajúceho www.obalnet.sk,
   Tovar na mieru: Tovar individuálne upravený podľa priania Kupujúceho alebo vyrobený priamo pre Kupujúceho

   Kupujúci môže Predávajúceho kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

   INPAP PLUS s.r.o.

   Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34

   e-mail: info@obalnet.sk,

   tel.: 2/22 205 813

  6. 2.
   Užívateľský účet
   2.1.
   Kupujúci môže prostredníctvom užívateľského účtu registrovaného na Webových stránkach Predávajúceho uzavrieť Objednávku. K vytvoreniu Objednávky však užívateľský účet nie je nutný.
   2.2.
   Pri registrácii užívateľského účtu je Kupujúci povinný uvádzať pravdivé a správne údaje, súčasne ich musí pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené pri objednávaní alebo v užívateľskom účte považuje Predávajúci za správne.
   2.3.
   Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Je dôležité, aby Kupujúci v rámci týchto zabezpečovacích údajov zachoval mlčanlivosť. Kupujúci taktiež nie je oprávnený prenechať využívanie užívateľského účtu tretej osobe.
   2.4.
   Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť nepretržite dostupný, najmä potom s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.

   3.
   Objednávka a uzatvorenie Zmluvy
   3.1.
   Tovar inzerovaný na Webových stránkach je najmä informatívneho charakteru, Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim ohľadom tohto Tovaru uzavrieť Zmluvu.
   3.2.
   Tovar je možné objednať prostredníctvom formulára na Webových stránkach, ktorý obsahuje informácie o charaktere Tovaru, Cene, spôsobe úhrady Ceny a ďalej o požadovanom spôsobe dodania Tovaru a o iných nákladoch s tým spojených (ďalej len „Objednávka“). “). Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“, čím sa zaväzuje k platbe za Tovar. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito Podmienkami, berie ich na vedomie a zaväzuje sa nimi riadiť.
   3.3.
   Po doručení Objednávky potvrdí jej prijatie Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Prílohou tohto potvrdenia sú aj tieto Podmienky v aktuálnom znení. Zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky. Pri neobvyklom charaktere Objednávky je Predávajúci oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky, v takom prípade je Zmluva uzatvorená okamihom doručenia tohto potvrdenia od Kupujúceho.
   3.4.
   Kupujúci môže vytvoriť Objednávku aj telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, v takom prípade zašle Predávajúci Kupujúcemu ponuku e-mailom spolu s týmito Podmienkami a Kupujúci odsúhlasí tieto Podmienky prostredníctvom e-mailu. Zmluva je v takom prípade uzatvorená okamihom, kedy je Predávajúcemu doručené potvrdenie e-mailom, že Kupujúci s ponukou súhlasí a prijíma ju.
   3.5.
   Kupujúci je povinný uvádzať v Objednávke pravdivé a úplné informácie; v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých informácií nezodpovedá Predávajúci za tým spôsobenú škodu.
   3.6.
   Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s komunikáciou na diaľku, ako napríklad náklady na internetové pripojenie, si Kupujúci hradí sám. Tieto náklady sa nijako nelíšia od základnej sadzby operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
   3.7.
   Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci má právo zrušiť Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou Tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je pri rušení Objednávky povinný uviesť číslo Objednávky, meno, e-mail a popis objednávaného Tovaru.
   3.8.
   Obdobne sa tieto Podmienky použijú na poskytovaní a objednávaní služieb.

   4.
   Objednanie Tovaru na mieru
   4.1.
   Kupujúci má tiež možnosť u Predávajúceho zaslať dopyt na Tovar upravený na mieru priamo Kupujúcemu, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného na Webových stránkach, prípadne aj telefonicky s následným písomným potvrdením (ďalej len „Dopyt“). Súčasťou Dopytu sú podklady, ktoré Predávajúci upresňuje na Webových stránkach (ďalej len „Podklady“).
   4.2.
   V prípade, že Dopyt neobsahuje všetky potrebné informácie, vyzve Predávajúci Kupujúceho k doplneniu, poprípade ich môže Predávajúci sám doplniť podľa štandardných postupov. Na základe kompletného Dopytu vytvorí Predávajúci záväznú ponuku, ktorá obsahuje popis predmetu dodávky, technického zadania, počtu kusov, Ceny, predpokladaného termínu dodania a spôsoby dopravy („Ponuka“), ktorú následne zašle Kupujúcemu e-mailom.
   4.3.
   Na základe zaslanej Ponuky informuje Kupujúci Predávajúceho, či má záujem o uzavretie Zmluvy a zašle Predávajúcemu e-mailom potvrdenie Ponuky (ďalej len „Potvrdenie Ponuky“). Okamihom doručenia Potvrdenia Ponuky Predávajúcemu je uzatvorená Zmluva.
   4.4.
   Ak Kupujúci navrhne určité zmeny podmienok stanovených Ponukou, považuje sa pôvodná Ponuka za odmietnutú. Mlčanie zo strany Kupujúceho sa tiež považuje za odmietnutie Ponuky. Pre potvrdenie zmien sa použije postup pre prijatie Ponuky a uzavretie Zmluvy – zmeny tak musia potvrdiť obe Zmluvné strany.
   4.5.
   Kupujúci je zodpovedný za aktualizáciu všetkých svojich údajov a v prípade ich zmeny je povinný ich oznámiť Predávajúcemu. V prípade, že Kupujúci zmeny nenahlási, a Tovar tak preberie napríklad osoba neoprávnená, nesie všetky riziká s tým spojené Kupujúci, ktorý je povinný uhradiť Cenu vr. nákladov na dodanie.
   4.6.
   Obdobne sa tieto Podmienky použijú na objednávanie individualizovaných služieb.

   5.
   Platobné podmienky
   5.1.
   Na Webových stránkach alebo v Ponuke v prípade Tovaru na mieru je vždy uvedená Cena Tovaru vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov. Predávajúci je platcom DPH. Ceny Tovaru ostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú uvedené na Webových stránkach.
   5.2.
   Pokiaľ by nastala zjavná chyba v uvedenej Cene (napr. Tovar, ktorý Predávajúci na Webových stránkach predáva za menej než 10 % ceny obvyklej), nie je Predávajúci povinný Tovar s takto zjavne chybne uvedenou Cenou dodať a v prípade, kedy už medzi Predávajúcim a Kupujúcim bola uzavretá Zmluva s takto chybnou Cenou, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
   5.3.
   Na Webových stránkach nie je možné uplatniť viac než jeden zľavový kupón (kód) na jednu Objednávku. Prípadné zľavy nie je možné navzájom kombinovať.
   5.4.
   Cenu a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru, ktoré sú rovnako uvedené na Webových stránkach, môže Kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
   a) na dobierku (v hotovosti pri prevzatí zásielky);
   b) online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Comgate;
   c) faktúrou (umožnené stávajúcim zákazníkom s aktívnou rámcovou zmluvou);
   d) online bankovým prevodom;
   5.5.
   V prípade úhrady bankovým prevodom je Kupujúci povinný uhradiť Cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, čo je vždy číslo Objednávky. V prípade, že by Kupujúci tento symbol nezadal, môže sa stať, že sa platba Ceny nespáruje so Zmluvou a Tovar nebude Kupujúcemu dodaný včas.
   5.6.
   V prípade, kedy Kupujúci hradí Tovar bezhotovostnou platbou, považuje sa Cena za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. Tovar odošle Predávajúci neodkladne nato, ak nie je dohodnuté inak.
   5.7.
   Na každú platbu je Kupujúcemu vystavený daňový doklad, ktorý vždy splňuje požiadavky právnych predpisov. Je zasielaný na uvedený e-mail Kupujúceho v Objednávke.
   5.8.
   V prípade uhradenia Ceny faktúrou je Kupujúcemu faktúra doručená vždy elektronicky. Je považovaná za výzvu k zaplateniu. Splatnosť faktúry je 14 dní.
   5.9.
   Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Súčasne je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín..
   5.10.
   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade omeškania Kupujúceho, ktorý je podnikateľ, s akoukoľvek platbou alebo jej časti voči Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do dňa zaplatenia vrátane.
   5.11.
   V prípade, že je predmetom Zmluvy Tovar na mieru, Predávajúci odošle Kupujúcemu postupne 3 upomienky o neuhradení sumy e-mailom. Pri tretej zaslanej upomienke je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 4 000 Kč alebo 1 % z kúpnej ceny, podľa toho, aká suma je vyššia. Toto sa uplatní len pri Kupujúcich – podnikateľov.
   5.12.
   Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od prijatia výzvy k zaplateniu. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
   5.13.
   Tovar je až do doby úplného zaplatenia Ceny vo vlastníctve Predávajúceho a Kupujúci s ním nie je oprávnený nakladať či ho odcudziť alebo zaťažiť právami tretích osôb.

   Fakturácia
   5.14.
   Predávajúci je oprávnený požadovať po Kupujúcom zálohovú faktúru v hodnote 100 % z celkovej Ceny, ktorú Kupujúcemu zašle pred započatím práce na výrobe Tovaru na mieru. Po pripísaní fakturovanej sumy na účet Predávajúceho začne práca na výrobe. V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť 50% zálohu. Zostávajúcich 50 % z celkovej Ceny uhradí Kupujúci na základe vystavenej faktúry po zhotovení Tovaru na mieru. Po pripísaní tejto zostávajúcej sumy na účet Predávajúceho, Predávajúci Tovar na mieru expeduje ku Kupujúcemu.
   5.15.
   Predávajúci môže pri Kupujúcich, ktorí sú jeho stávajúcimi zákazníkmi, v Potvrdení individuálne rozhodnúť, že nie je potrebné hradiť zálohu alebo že sa doba splatnosti môže predĺžiť. Faktúru Predávajúci v takom prípade vystaví v deň expedície Tovaru na mieru.
   5.16.
   Kupujúci je povinný zaplatiť Cenu za Tovar na mieru (faktúru) riadne a včas v nadväznosti na splatnosť faktúry. Ak Kupujúci neuhradí vystavenú faktúru v dobe splatnosti, môže Predávajúci pozastaviť prácu na výrobe Tovaru na mieru či jeho dodanie.

   6.
   Dodacie podmienky a prevzatie Tovaru
   6.1.
   Spôsoby doručenia sú uvedené na Webových stránkach, prípadne si spôsob doručenia Zmluvné strany dohodnú sami individuálne. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, platí dopravu Kupujúci.
   6.2.
   Cena nákladov na dopravu je uvedená v Objednávke alebo Ponuke v prípade Tovaru na mieru a hradí ju Kupujúci, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
   6.3.
   Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar do 30 dní od uzatvorenia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že objednaný Tovar nebude skladom a nebude ani naskladnený do 30 dní od uzatvorenia Zmluvy. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar neskôr z dôvodov na strane tretej strany (napr. dopravcu), o takej situácii informuje Kupujúceho e-mailom.
   6.4.
   Kupujúci sa Zmluvou zaväzuje Tovar riadne prevziať. V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím zásielky objednaného Tovaru alebo nedostatočným poskytnutím súčinnosti je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody vr. viacnákladov, ktoré mu tým vzniknú. V momente vzniku omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho. Náklady sú paušálne stanovené sumou vo výške 10 EUR na mesiac. Predávajúci je tiež oprávnený Kupujúceho v prípade neprevzatia Tovaru zaradiť na zoznam nespoľahlivých Kupujúcich a v prípade ďalšieho nákupu bude Kupujúci povinný zaplatiť vopred bezhotovostne na účet Predávajúceho.
   6.5.
   Predávajúci žiada Kupujúceho, aby pri prevzatí zásielky skontroloval jej stav. Pokiaľ došlo k poškodeniu zásielky alebo inej zjavnej chybe, môže zásielku odmietnuť prevziať, alebo spísať s prepravcom protokol o doručení zásielky s výhradou. O zistenom poškodení musí Kupujúci Predávajúceho informovať a poškodenie, ak je to možné, zdokumentovať. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ, je povinný zásielku skontrolovať a je povinný tak učiniť do 1 pracovného dňa.
   6.6.
   V prípade, že dodaný Tovar nezodpovedá Objednávke, oznámi to Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, Predávajúcemu (možno aj elektronicky) vr. zaslania fotografií dokladajúcich chybu, a zašle mu do 7 dní od oznámenia podľa dohody kompletný a nepoškodený Tovar späť. Pokiaľ nebude Tovar vrátený v tejto lehote alebo bude vrátený poškodený, Predávajúci ho nemusí prevziať, alebo môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny vráteného Tovaru.
   6.7.
   V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov apod.), je Predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodania Tovaru o dobu trvania vyššej moci, pričom nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu Kupujúcemu z dôvodu neskorého dodania Tovaru.
   6.8.
   V prípade vyťaženia kapacít dopravcov či nevhodného zvolenia typu dopravy nezodpovedajúcemu veľkosti zásielky je Predávajúci oprávnený podľa svojho najlepšieho uváženia zmeniť spôsob dopravy, popr. využiť vlastnú dopravu Predávajúceho. O tejto zmene bude Kupujúci informovaný e-mailom.

   7.
   Odstúpenie od Zmluvy
   7.1.
   Ako spotrebiteľ, čiže človek, ktorý uzatvára Zmluvu mimo rámec svojej podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku do 14 dní od a) prevzatia Tovaru, b) prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa, pokiaľ je predmetom Zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodania niekoľkých častí, alebo c) okamihom dodania prvého Tovaru, pokiaľ je predmetom Zmluvy Tovar, ktorý je predávaný len po vymedzené obdobie. Tento článok podmienok sa vzťahuje len na spotrebiteľov.
   7.2.
   Pre dodržanie podmienok na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný odoslať akékoľvek jednoznačné prehlásenie Predávajúcemu, ktorý vyjadruje jeho vôľu od Zmluvy odstúpiť, a to v lehote uvedenej vyššie.
   7.3.
   Kupujúci musí vziať na vedomie, že nemá právo odstúpiť od Zmluvy v prípade:
   a) kedy bol Tovar upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;
   b) pokiaľ ide o Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom;
   c) pokiaľ ide o Tovar v uzavretom obale, Tovar nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a spotrebiteľ obal po dodaní porušil;
   d) pokiaľ mu boli poskytnuté služby s jeho súhlasom ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie; súhlas s takým poskytnutím služieb Kupujúci vyjadruje prostredníctvom súhlasu s týmito Podmienkami.
   7.4.
   V rámci sortimentu intímneho charakteru (napr. chrániče sluchu, štuple do uší) nesmie spotrebiteľ Tovar akokoľvek používať. V prípade vyskúšania takého Tovaru musí dodržať základné hygienické predpoklady. V prípade nedodržania týchto pravidiel nemá právo odstúpiť od Zmluvy.
   7.5.
   Pokiaľ chce Kupujúci odstúpiť od Zmluvy, môže využiť formulár, ktorý je prílohou týchto Podmienok.
   7.6.
   Kupujúci, ktorý od Zmluvy odstúpil, je povinný vrátiť Tovar do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy späť Predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, keď Tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou.
   7.7.
   Bezodkladne, najneskôr však 14 dní od odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu sumu zodpovedajúcu Cene a zaplateným nákladom na jeho dodanie, a to rovnakým spôsobom, ako ich od Kupujúceho prijal, prípadne na číslo účtu, ktoré Kupujúci Predávajúcemu oznámi. Je však potrebné, aby Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote zaslal alebo odovzdal zakúpený Tovar. Do doby, než Kupujúci preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal alebo pokým nie je Tovar doručený späť Predávajúcemu, nie je Predávajúci povinný sumu Kupujúcemu vrátiť. Tovar musí byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale (nie je však povinné), nesmie javiť známky viac než bežného opotrebenia či poškodenia s ohľadom na nutné zoznámenie sa s Tovarom. Predávajúci má právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený Tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či Kupujúci nespôsobil iným nakladaním , než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti Tovaru, zníženie hodnoty tohto Tovaru. Pokiaľ je Tovar v stave, kedy nie je možné ho predať ďalším zákazníkom, pretože je poničený alebo neprimerane opotrebený, právo na odstúpenie od Zmluvy Kupujúci nemá. Náklady na vrátenie Tovaru nesie Kupujúci.
   7.8.
   Náklady na dodanie Tovaru vracia Predávajúci Kupujúcemu tie najnižšie, ktoré ponúka.
   7.9.
   Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť Cenu do tej doby, než mu bude Tovar doručený späť alebo než Kupujúci preukáže, že bol odoslaný späť na adresu Predávajúceho.
   7.10.
   Pokiaľ Predávajúci spolu s Tovarom zaslal nejaké ďalšie bezplatné plnenie – darček, je Kupujúci povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátiť aj toto bezplatné plnenie.

   8.
   Zodpovednosť za chyby reklamácie

   Za čo zodpovedá Predávajúci u Tovaru?
   8.1.
   Predávajúci zodpovedá za to, že nemá Tovar pri prevzatí Kupujúcim chyby, čo znamená, že:
   a) má Tovar také vlastnosti, ktoré si Predávajúci s Kupujúcim dohodli, a pokiaľ také vlastnosti, ktoré výrobca alebo Predávajúci popísali, chýbajú, alebo ktoré mohol Kupujúci očakávať s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy uvedenej Predávajúcim;;
   b) sa Tovar hodí k účelu, ktorý Predávajúci pre jeho použitie uvádza;
   c) Tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe;
   d) je Tovar dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a;
   e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   8.2.
   Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený uplatniť právo z nevyhovujúceho plnenia, ktoré sa vyskytne u spotrebného Tovaru, do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
   8.3.
   Pokiaľ si Kupujúci zakúpil Tovar, ktorý bol kazový a pre svoj kaz bol zlacnený, za tento kaz, kvôli ktorému bol Tovar lacnejší, Predávajúci nezodpovedá. Za ostatné kazy na takom Tovare ale Predávajúci nezodpovedá.

   Ako uplatniť práva z chybného plnenia?
   8.4.
   Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť na e-mail: info@obalnet.sk alebo listom na adresu: INPAP PLUS s.r.o., Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34, Česká republika.
   8.5.
   Formulár alebo sprievodný list k uplatňovanej reklamácii Kupujúcim musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
   a) kontaktné údaje Kupujúceho, popis chyby a požiadavku na spôsob vyriešenia reklamácie,
   b) preukázanie nákupu Tovaru (najlepšie priložením dokladu o nákupe).
   8.6.
   Tovar, ktorý podľa Kupujúceho obsahuje kaz, musí spolu s formulárom alebo sprievodným listom zaslať Kupujúci na vyššie uvedenú adresu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k poškodeniu. Tovar musí byť čistý a kompletný. V opačnom prípade nie je Predávajúci povinný sa reklamáciou zaoberať a Tovar zašle späť Kupujúcemu na jeho náklady.
   8.7.
   Pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľ, pri uplatnení reklamácie dostane prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie – reklamačný protokol, slúžiaci ako doklad pri vyriešení reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vyriešenia reklamácie Kupujúci požaduje.

   Odborné posúdenie Tovaru u spotrebiteľa
   8.8.
   Pokiaľ Kupujúci ako spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru v prvých 12 mesiacoch od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť len na základe znaleckého posudku alebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo posudku určenej osoby („odborný posudok“). Bez ohľadu na výsledok odborného posudku nesmie Predávajúci požadovať po Kupujúcom úhradu nákladov na odborný posudok Tovaru ani iných nákladov súvisiacich s odborným posudkom Tovaru.

   Pokiaľ Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru po uplynutí 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy a Predávajúci reklamáciu zamietol, je osoba, ktorá reklamáciu vyriešila, povinná v doklade o vyriešení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci Tovar zaslať k odbornému posúdeniu. Pokiaľ Kupujúci zašle Tovar k odbornému posúdeniu osobe uvedenej v reklamačnom doklade, nesie náklady na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky ďalšie súvisiace účelne vynaložené náklady Predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Pokiaľ Kupujúci preukáže znaleckým posudkom zodpovednosť Predávajúceho za reklamovaný kaz Tovaru, môže Kupujúci nárok znovu uplatniť; po dobu vykonávania odborného posudku záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnený nárok nie je možný zamietnuť.

   Vady Tovaru
   8.9.
   V prípade, že je Kupujúci spotrebiteľ a vada na Tovare sa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol chybový už pri prevzatí. Inak je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z kazu, ktorý sa vyskytne u spotrebného Tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacoch od prevzatia.
   8.10.
   Pokiaľ je na predávanom Tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné Tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu, pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľ. Zárukou za kvalitu sa Kupujúcemu Predávajúci zaväzuje, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
   8.11.
   Pokiaľ Kupujúci Predávajúcemu vytkol vadu Tovaru oprávnene, neplynie lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže Kupujúci chybný Tovar užívať.
   8.12.
   Kupujúci berie na vedomie, že reklamovať nie je možné Tovar:
   a) u ktorého uplynula lehota pre uplatnenie reklamácie;
   b) pre jeho kvalitu, ak je kazovosť Tovaru menšia než 5 % (tzn. ak je chybných kusov menej než 5 % z celkového počtu objednávaného Tovaru), táto výnimka sa vzťahuje len na vybraný Tovar, ktorý Predávajúci ponúka: obalové materiály, vrecúška, tašky a vrecia, obálky, etikety, papiernictvo, kancelárske potreby, pokiaľ je predmetom Zmluvy nákup 100 a viac kusov Tovaru alebo 1 balenie obsahuje 100 a viac položiek (napríklad balenie papiera, ktoré obsahuje 100 jednotlivých listov);
   c) pre farebnú odchýlku menšiu než +-5 % z farebnosti CMYK oproti farbe uvedenej v Objednávke;
   d) ktorý bol vyrobený riadne podľa nesprávnych podkladov Kupujúceho;
   e) opotrebenie Tovaru jeho obvyklým užívaním, napr. presedená stolička, odrené operadlo;
   f) použitý Tovar, kedy kaz zodpovedá miere opotrebenia;
   g) kazy, o ktorých Kupujúci vedel alebo ktoré si sám spôsobil.

   Ako reklamovať Tovar?
   8.13.
   V záručnej dobe môže Kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u kazu, ktorý znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):
   a) odstránenie kazu dodaním novej veci bez kazu alebo dodaním chýbajúcej veci;
   b) bezplatné odstránenie kazu opravou;
   c) primeranou zľavou z Ceny; alebo
   d) vrátenie Ceny na základe odstúpenia od Zmluvy.
   8.14.
   Podstatné je také porušenie Zmluvy, o ktorom strana porušujúca Zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana Zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
   8.15.
   Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie Zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má Kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z Ceny.
   8.16.
   Ak sa vyskytol odstrániteľný kaz po oprave, opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnaký kaz, napríklad roztrhnutý šev u pracovného odevu, alebo štvrtá pre odlišné kazy) alebo má Tovar väčší počet kazov (spravidla najmenej tri kazy súčasne), má Kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z Ceny, výmenu Tovaru alebo odstúpiť od Zmluvy.
   8.17.
   Práva zo zodpovednosti za kazy Tovaru sa uplatňujú u Predávajúceho.
   8.18.
   Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len v prípade, ak sa zistí, že Kupujúci žiadal opravu takého kazu, ktorý sa ukáže byť neodstrániteľný. Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo z podstatného porušenia Zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri neopodstatnenom porušení Zmluvy.
   8.19.
   Ak nie je oprava alebo výmena Tovaru možná, môže Kupujúci na základe odstúpenia od Zmluvy požadovať vrátenie Ceny v plnej výške.
   8.20.
   Pokiaľ Predávajúci preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o kaze Tovaru vedel alebo ho sám spôsobil, nie je Predávajúci povinný nároku Kupujúceho vyhovieť.
   8.21.
   Za chybné plnenie sa nepovažuje prekážka spôsobená vyššou mocou.

   Ako na vyriešenie reklamácie?
   8.22.
   Ak je Kupujúci spotrebiteľ, potom najneskôr do troch dní rozhodne Predávajúci o jeho reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia oznámi Predávajúci Kupujúcemu vo vyššie uvedenej lehote..
   8.23.
   Ak je Kupujúci spotrebiteľ, potom reklamáciu vrátane odstránenia chyby vyrieši Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci ako spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.
   8.24.
   Ak je Kupujúci spotrebiteľ, potom má právo na úhradu účelovo vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatení týchto nákladov musí Kupujúci požiadať Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z chybného plnenia, inak nemusí byť Kupujúcemu Predávajúcim priznaná. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ, potom také právo nemá.
   8.25.
   Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronické potvrdenie o dátume a spôsobe vyriešenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy, dobe trvania reklamácie a prípadne aj zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

   9.
   Mimosúdne riešenie sporov
   9.1.
   Ak je Kupujúci spotrebiteľ, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Ohľadom toho sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, webové stránky: https://www.soi.sk/sk. Riešenie sa zaháji len na návrh Kupujúceho, a to aj v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s Predávajúcim. Návrh môže Kupujúci podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy u Predávajúceho uplatnil svoje právo prvýkrát. Zahájiť mimosúdne riešenie sporu je možné aj online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na tomto mieste: ec.europa.eu/consumers/odr/.
   9.2.
   Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, webové stránky: https://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

   10.
   Záverečné ustanovenia
   10.1.
   Tieto Podmienky a ich znenie môžeme meniť a doplňovať, ich aktuálne znenie nájdete vždy na Webových stránkach. Zmenami ale nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Pokiaľ s novým znením Podmienok nesúhlasíte, môžete Zmluvu okamžite vypovedať e-mailom. Zmluva bude v takom prípade ukončená ku dni predchádzajúcemu dátumu účinnosti oznamovanej zmeny. Pokiaľ nevyužijete svoje právo Zmluvu vypovedať, nové znenie Podmienok bude považované ako odsúhlasené.
   10.2.
   K podnikaniu je Predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podlieha tiež dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, čo sa týka dodržovania zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
   10.3.
   Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Webových stránok alebo v dôsledku ich užitia v rozpore s ich určením.
   10.4.
   Všetky práva k Webových stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať Webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
   10.5.
   Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
   10.6.
   V prípade vyššej moci nenesie Predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu než 10 dní, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
   10.7.
   Všetky informácie, ktoré Predávajúcemu oznámite, sú dôverné a bude s nimi tak zaobchádzané. Predávajúci tiež spracováva niektoré Vaše osobné údaje. O tom, prečo tak robí a ako ich chráni, sa môžete dočítať tu.
   10.8.
   Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy.
   10.9.
   Kedykoľvek nás v prípade dotazov k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na e-mail: info@obalnet.sk.

   V Kuřimi dňa 1.7.2022

   Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

Na vašom súkromí nám záleží
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie