Obchodní podmínky

  1. 1.
   Úvodní ustanovení a základní pojmy
  2. 1.1.
   Jsme společnost INPAP PLUS s.r.o., IČO: 29213517, DIČ: CZ29213517, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 202399, provozujeme internetový obchod dostupný na webové adrese www.obalnet.cz, prostřednictvím kterého prodáváme Zboží.
  3. 1.2.
   Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Webových stránek, e-mailu nebo telefonu. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.
  4. 1.3.
   Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů („Občanský zákonník“)a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud je Kupující spotřebitelem). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. 1.4.
   Není-li uvedeno jinak v těchto Podmínkách, mají jakékoliv výrazy uvedené v těchto Podmínkách s počátečním velkým písmenem význam uvedený níže:
   Cena: je cena, kterou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu za Zboží nebo služby
   Charakter výrobků: Prodávající je dodavatelem produktů v oblasti kancelářského, papírenského, obalového a drogistického zboží, které jsou nabízeny v katalogu na Webových stránkách (dále jen„Zboží“)
   Kupující: jsou osoby, podnikatelé i spotřebitelé, kteří s Prodávajícím uzavírají Smlouvu
   Podmínky: jsou tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy
   Prodávající: je společnost INPAP PLUS s.r.o., IČO: 292 13 517, DIČ: CZ 292 13 517, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 202399, provozující webové stránky na www.obalnet.cz
   Smlouva: je kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, kterou mezi sebou uzavřely Smluvní strany
   Smluvní strany: jsou smluvní strany Smlouvy, tedy Prodávající a Kupující
   Webové stránky: jsou webové stránky Prodávajícího www.obalnet.cz,
   Zboží na míru: Zboží individuálně upravené podle přání Kupujícího nebo vyrobené přímo pro Kupujícího

    

   Kupující může Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

   INPAP PLUS s.r.o.

   Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34

   e-mail: info@obalnet.cz,

   tel.: +420 517 070 025

  6. 2.
   Uživatelský účet
   2.1.
   Kupující může prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného na Webových stránkách Prodávajícího provést Objednávku. K vytvoření Objednávky však uživatelský účet není nutný.
   2.2.
   Při registraci uživatelského účtu je Kupující povinen uvádět pravdivé a správné údaje, zároveň je musí při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené při objednávání nebo v uživatelském účtu považuje Prodávající za správné.
   2.3.
   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je důležité, aby Kupující v rámci těchto zabezpečovacích údajů zachoval mlčenlivost. Kupující též není oprávněn přenechat využívání uživatelského účtu třetí osobě.
   2.4.
   Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

   3.
   Objednávka a uzavření Smlouvy
   3.1.
   Zboží inzerované na Webových stránkách je především informativního charakteru, Prodávající není povinen s Kupujícím ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.
   3.2.
   Kupující může provést Objednávku
   a) prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci na Webových stránkách;
   b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
   3.3.
   Zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, který obsahuje informace o charakteru Zboží, Ceně, způsobu úhrady Ceny a dále o požadovaném způsobu dodání Zboží a o jiných nákladech s tím spojených (dále jen „Objednávka“)
   3.4.
   Před závazným odesláním Objednávky může Kupující libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Koupit““. Údaje uvedené v objednávce považuje Prodávající za správné. Je nezbytné, aby Kupující před odesláním objednávky vyplnil všechny svoje údaje a potvrdil, že se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.
   3.5.
   Po obdržení Objednávky potvrdí její přijetí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Spolu s tímto potvrzením zašle Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitel, tyto Podmínky ve formátu pdf. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Při neobvyklém charakteru Objednávky je Prodávající oprávněn zažádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky, v takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem obdržení tohoto potvrzení od Kupujícího.
   3.6.
   Kupující může vytvořit Objednávku i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, v takovém případě zašle Prodávající Kupujícímu nabídku e-mailem spolu s těmito Podmínkami a Kupující odsouhlasí tyto Podmínky prostřednictvím e-mailu. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy je Prodávajícímu doručeno potvrzení e-mailem, že Kupující s nabídkou souhlasí a přijímá ji.
   3.7.
   Kupující je povinen uvádět v Objednávce pravdivé a úplné informace; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informacích neodpovídá Prodávající za tím způsobenou škodu.
   3.8.
   Náklady, které Kupujícímu vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si Kupující hradí sám. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
   3.9.
   Obdobně se tyto Podmínky použijí na poskytování a objednávání služeb.

   4.
   Objednání Zboží na míru
   4.1.
   Kupující má též možnost u Prodávajícího poptat Zboží upravené na míru přímo Kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného na Webových stránkách, případně i telefonicky s následným písemným potvrzením (dále jen „Poptávka“). Součástí Poptávky jsou podklady, které Prodávající upřesňuje na Webových stránkách (dále jen „Podklady“).
   4.2.
   V případě, že Poptávka neobsahuje všechny potřebné informace, vyzve Prodávající Kupujícího k doplnění, popřípadě je může Prodávající sám doplnit podle standardních postupů. Na základě kompletní Poptávky vytvoří Prodávající závaznou nabídku, která obsahuje popis předmětu dodávky, technického zadání, počtu kusů, Ceny, přepokládaného termínu dodání a způsobu dopravy („Nabídka“), kterou následně zašle Kupujícímu e-mailem.
   4.3.
   Na základě zaslané Nabídky informuje Kupující Prodávajícího, zda má zájem o uzavření Smlouvy a zašle Prodávajícímu e-mailem potvrzení Nabídky (dále jen „Potvrzení Nabídky“). Okamžikem doručení Potvrzení Nabídky Prodávajícímu je uzavřena Smlouva. Kupující může měnit obsah Podkladů, které jsou součástí Poptávky, do doby, než Kupující Potvrdí Nabídku.
   4.4.
   Pokud Kupující navrhne určité změny podmínek stanovených Nabídkou, považuje se původní Nabídka za odmítnutou. Mlčení ze strany Kupujícího se také považuje za odmítnutí Nabídky. Pro potvrzení změn se použije postup pro přijetí Nabídky a uzavření Smlouvy – změny tedy musí potvrdit obě dvě Smluvní strany.
   4.5.
   Kupující je odpovědný za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny je povinen je bezodkladně oznámit Prodávajícímu. V případě, že Kupující změny nenahlásí a Zboží tak přebere například osoba neoprávněná, nese veškerá rizika s tím spojená Kupující, který je povinen uhradit Cenu vč. nákladů na dodání.
   4.6.
   Obdobně se tyto Podmínky použijí na objednávání individualizovaných služeb.

   5.
   Jaké podmínky platí pro Zboží s digitálními vlastnostmi?
   5.1.
   Zboží s digitálními vlastnostmi je takové Zboží, které obsahuje nějaký digitální obsah nebo službu a bez něj by nemohlo fungovat. Zpravidla jde o Zboží, které běží s pomocí nějakého softwaru – třeba jako kalkulačka.
   5.2.
   Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak a ani u popisku Zboží na Webových stránkách není uvedeno nic jiného, bude Prodávající poskytovat Kupujícímu, který je spotřebitel, poskytovat aktualizace nezbytné pro funkčnost Zboží a softwaru Zboží s digitálními vlastnostmi tak, jak je bude výrobce vydávat, a to po přiměřenou dobu, kterou může Kupující rozumně očekávat. Na žádné jiné aktualizace nemá Kupující nárok.
   5.3.
   Všechny informace o kompatibilitě, interoperabilitě a dalších důležitých informacích pro zprovoznění Zboží s digitálními vlastnostmi jsou uvedeny přímo v popisku konkrétního Zboží.

   6.
   Platební podmínky
   6.1.
   Na Webových stránkách nebo v Nabídce v případě Zboží na míru je vždy uvedena Cena Zboží včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Prodávající je plátce DPH.
   6.2.
   Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně (např. Zboží, které Prodávající na Webových stránkách prodává za méně než 10 % ceny obvyklé), není Prodávající povinen Zboží s takto zjevně chybně uvedenou Cenou dodat a v případě, kdy již mezi Prodávajícím a Kupujícím byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
   6.3.
   Na Webových stránkách není možné uplatnit více než jeden slevový kupón (kód) na jednu Objednávku. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Jakékoliv akční nabídky platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou Prodávajícím.
   6.4.
   Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží může Kupující uhradit způsoby uvedenými zde.,
   6.5.
   V případě úhrady online bankovním převodem je Kupující povinen uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je vždy číslo Objednávky. V případě, kdy by Kupující tento symbol nezadal, může se stát, že se platba Ceny nespáruje
   6.6.
   V případě úhrady online bankovním převodem je Kupující povinen uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je vždy číslo Objednávky. V případě, kdy by Kupující tento symbol nezadal, může se stát, že se platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží nebude Kupujícímu dodáno včas.
   6.7.
   V případě, kdy Kupující hradí Zboží bezhotovostní platbou, považuje se Cena za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží odešle Prodávající neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
   6.8.
   Pro každou platbu je Kupujícímu vystaven daňový doklad, který vždy splňuje požadavky právních předpisů. Je zasílán na uvedený e-mail Kupujícího v Objednávce.
   6.9.
   V případě uhrazení Ceny fakturou je Kupujícímu faktura doručena Prodávajícím vždy elektronicky. Je považována za výzvu k zaplacení. Splatnost faktury je 14 dní.
   6.10.
   Smluvní strany si dále smluvily, že v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou nebo její části vůči Prodávajícímu je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. Pokud je Kupující spotřebitel, je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty pouze tehdy, pokud si Kupující objednal Zboží na míru.
   6.11.
   V případě, že je předmětem Smlouvy Zboží na míru, Prodávající odešle Kupujícímu postupně 3 upomínky o neuhrazení částky e-mailem. Při třetí zaslané upomínce je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč anebo 1 % z kupní ceny, podle toho, jaká částka je vyšší.
   6.12.
   Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
   6.13.
   Zboží je až do doby úplného zaplacení Ceny ve vlastnictví Prodávajícího a Kupující s ním není oprávněn jakkoliv nakládat či jej zcizit nebo zatížit právy třetích osob.

   Fakturace
   6.14.
   Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohovou fakturu v hodnotě 100 % z celkové Ceny, kterou Kupujícímu zašle před zahájením práce na výrobě Zboží na míru.
   6.15.
   Po připsání fakturované částky na účet Prodávajícího započne práce na výrobě. V individuálních případech lze dohodnout 50 % zálohu. Zbývajících 50 % z celkové Ceny uhradí Kupující na základě vystavené faktury po zhotovení Zboží na míru. Po připsání této zbylé částky na účet Prodávajícího Prodávající Zboží na míru expeduje ke Kupujícímu.
   6.16.
   Prodávající může u Kupujících, kteří jsou jeho stávajícími zákazníky, v Potvrzení individuálně rozhodnout, že není potřeba hradit zálohu nebo že se doba splatnosti může prodloužit. Fakturu Prodávající v takovém případně vystaví v den expedice Zboží na míru.
   6.17.
   6.17. Kupující je povinen zaplatit Cenu za Zboží na míru (fakturu) řádně a včas v návaznosti na splatnost faktury. Neuhradí-li Kupující vystavenou(fakturu) v době splatnosti, může Prodávající pozastavit práci na výrobě Zboží na míru či jeho dodání.

   7.
   Dodací podmínky a převzetí Zboží
   7.1.
   Způsoby doručení jsou uvedeny na Webových stránkách, případně si způsob doručení Smluvní strany sjednají samy individuálně. Pokud se strany nedohodnou jinak, platí dopravu Kupující.
   7.2.
   Cena nákladů na dopravu je uvedena v Objednávce nebo Nabídce v případě Zboží na míru a hradí ji Kupující, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
   7.3.
   Pokud je Kupující spotřebitelem, a nebylo mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, Prodávající doručí Zboží do 30 dnů od uzavření Smlouvy, jinak má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
   7.4.
   Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednané Zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na Webových stránkách výslovně uvedena delší dodací doba. Prodávající je oprávněn dodat Zboží později z důvodů na straně třetí strany (např. dopravce), o takové situaci informuje Kupujícího e-mailem.
   7.5.
   Kupující se Smlouvou zavazuje Zboží řádně převzít. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zásilky objednaného Zboží nebo nedostatečným poskytnutím součinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které mu tím vzniknou. V momentě vzniku prodlení Kupujícího s převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Pokud je Kupující podnikatel, náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 200 Kč na měsíc. Prodávající je také oprávněn Kupujícího v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých Kupujících a v případě dalšího nákupu bude Kupující povinen zaplatit předem bezhotovostně na účet Prodávajícího.
   7.6.
   V případě, že je Zboží z důvodů na straně Kupujícího nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží nebo s jiným způsobem doručení.
   7.7.
   Kupujícímu, který je spotřebitel, se doporučuje při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, může zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. Kupujícímu se doporučuje o takovém poškození informovat Prodávající, pokud je to možné, a poškození zdokumentovat. Pokud je Kupující podnikatel, je povinen zásilku zkontrolovat případné poškození zásilky nahlásit do 1 pracovního dne.
   7.8.
   V případě, že dodané Zboží neodpovídá Objednávce, oznámí to Kupující, který není spotřebitel, Prodávajícímu (lze i elektronicky) vč. zaslání fotografií dokládajících vadu, a zašle mu do 7 dnů od oznámení podle domluvy kompletní a nepoškozené Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, Prodávající ho nemusí převzít, nebo může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % u ceny vráceného Zboží.
   7.9.
   V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), je Prodávající oprávněn prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž neodpovídá za případnou vzniklou škodu Kupujícímu z důvodu pozdního dodání Zboží. To nevylučuje právo Kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od Smlouvy v odstavci 7.3.
   7.10.
   V případě vytížení kapacit dopravců, či nevhodného zvolení typu dopravy neodpovídajícímu velikosti zásilky je Prodávající oprávněn dle svého nejlepšího uvážení změnit způsob dopravy, popř. využít vlastní dopravu Prodávajícího. O této změně bude Kupující informován e-mailem.
   7.11.
   Základní cena dopravy uvedená na Webových stránkách platí pro Českou republiku, doprava do jiných států je vždy uvedená zvlášť v ceníku dopravy.
   7.12.
   Pokud Kupující zvolí vyzvednutí Zboží formou osobního odběru na výdejním místě, bude o připravené objednávce Prodávajícím informován výzvou k odběru. V případě nevyzvednutí objednaného zboží do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k odběru je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy. Stejně tak je Prodávající oprávněn stornovat objednávku, pokud Kupující neuhradí platbu do 5 pracovních dnů.
   7.13.
   Prodávající není schopen ovlivnit čas doručení zásilky. Čas doručení zásilky určuje dopravce.

   8.
   Odstoupení od smlouvy
   8.1.
   Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží. Pokud Zboží Prodávající Kupujícímu zašle v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud Prodávající dodává zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
   8.2.
   Kupující bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě:
   a) kdy bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména v případě Zboží na míru;
   b) pokud se jedná o Zboží, které bylo po dodání pro jeho povahu nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   c) pokud se jedná o Zboží v zapečetěném obalu, a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů ho nelze vrátit poté, co spotřebitel tento zapečetěný obal porušil; například u chráničů sluchu;
   d) pokud mu byly v plném rozsahu poskytnuty služby s jeho výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení;
   e) pokud byla předmětem Smlouvy neodkladná oprava nebo údržba na jím určeném místě, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav nebo dodání jiných než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby.
   8.3.
   Pokud chce Kupující odstoupit od Smlouvy, může využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Odstoupit od Smlouvy Kupující může i jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením vůči Prodávajícímu.
   8.4.
   V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že Kupující vrátí Prodávajícímu Zboží a Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízí. Zboží Kupující odešle do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání Zboží zpět nese Kupující.
   8.5.
   Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si může Kupující vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako by si ho prohlížel v kamenném obchodě. Pokud Zboží bude Kupující zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak sníží jeho hodnotu, může Prodávající Kupujícímu vrátit částku poníženou o částku, kterou musel vynaložit na to, aby Zboží uvedl do původního stavu tak, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.
   8.6.
   V případě odstoupení od Smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu Cenu stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího původně přijal, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající vrátí Cenu Kupujícímu do 14 dnů od okamžiku, kdy od Smlouvy odstoupil. Platbu Prodávající může pozdržet až do obdržení vraceného Zboží zpět anebo do doby, kdy bude Kupujícím prokázáno, že Zboží odeslal (třeba potvrzením od dopravce).
   8.7.
   Pokud Prodávající spolu se Zbožím zaslal nějaké další bezplatné plnění – dárek, je Kupující povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
   8.8.
   Zboží včetně všech případných dárků musí být zasláno nebo osobně doručeno na naši adresu: Blanenská 355/117 Kuřim 664 34. Prodávající nepřevezme Zboží, které bylo Kupujícím zasláno zásilkou na dobírku.

   9.
   Odpovědnost za vady a reklamace

   Za co odpovídá Prodávající u Zboží?
   9.1.
   Prodávající odpovídá za to, že nemá Zboží při převzetí Kupujícím vady, což znamená, že:
   a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   b) je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
   c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
   9.2.
   Dále Prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
   a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
   d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající poskytl před uzavřením Smlouvy.
   -
   Za poslední uvedené čtyři body Prodávající neodpovídá v případě, že Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
   9.3.
   Pokud je Zboží vybaveno nějakým softwarem, odpovídá Prodávajícím spotřebitelům i za funkčnost tohoto softwaru.
   9.4.
   Kupující bere na vědomí, že reklamovat není možné Zboží:
   a) u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;
   b) pro jeho kvalitu, je-li kazivost Zboží menší než 5 % (tzn. je-li vadných kusů méně než 5 % z celkového počtu objednávaného Zboží), tato výjimka se vztahuje pouze na vybrané Zboží, které Prodávající nabízí: obalové materiály, sáčky, tašky a pytle, obálky, etikety, papírnictví, kancelářské potřeby, pokud je předmětem Smlouvy koupě 100 a více kusů Zboží nebo 1 balení obsahuje 100 a více položek (například balení papíru, které obsahuje 100 jednotlivých listů);
   c) pro barevnou odchylku menší než +-5 % z barevnosti CMYK oproti barvě uvedené v Objednávce;
   d) které bylo vyrobeno řádně podle nesprávných podkladů Kupujícího,
   e) opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, např. prosezená židle, odřené opěradlo;
   f) použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
   g) vady, o kterých Kupující věděl, nebo které si sám způsobil.
   9.5.
   Svá práva z vadného plnění může Kupující uplatnit do dvou let od převzetí Zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže věc užívat, v případě, že Kupující vadu vytkl oprávněně.
   9.6.
   Prodávající také odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou podle Smlouvy provedl nebo někdo jiný na odpovědnost Prodávajícího.
   9.7.
   Práva z vadného plnění Kupující nemá v případě, že vadu sám způsobil. Vadou Zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
   9.8.
   U použitého Zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si Kupující koupí použité Zboží, může uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového Zboží.

   Jak uplatnit práva z vadného plnění?
   9.9.
   Reklamaci může Kupující uplatnit na e-mail: info@obalnet.cz nebo dopisem na adresu: INPAP PLUS s.r.o., Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34.
   9.10.
   Do reklamačního formuláře nebo průvodního dopisu k uplatňované reklamaci Kupující uvede:
   a) kontaktní údaje,
   b) popis závady (kancelářská židle má zaseklá kolečka),
   c) požadavek na způsob vyřízení reklamace (požaduji opravu kancelářské židle).
   9.11.
   Pokud má Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
   a) u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;
   b) opravu věci,
   -
   ledaže je pro Prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může Prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
   9.12.
   V těchto případech může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
   a) pokud Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím nezpůsobil Kupujícímu značné obtíže;
   b) když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
   c) pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
   d) když je prohlášení Prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
   9.13.
   Odstoupit od Smlouvy ale Kupující nemůže, pokud není vada Zboží významná.
   9.14.
   Práva z vad může Kupující vytknout přímo Prodávajícímu. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v okolí Prodávajícího nebo v místě, které je bližší Kupujícímu, vytkne Kupující vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
   9.15.
   Dokud nesplní Prodávající své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující, který je spotřebitel, platit dosud neuhrazenou Cenu nebo její část.

   Vyřízení reklamace
   9.16.
   Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), je Prodávající povinen od Kupujícího, který je spotřebitel, přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i ve svém sídle.
   9.17.
   Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu vydá elektronické potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace Kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího, aby Prodávající mohl dát Kupujícímu vědět o vyřízení reklamace.
   9.18.
   Pokud je Kupující spotřebitel, Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění (včetně odstranění vady) a Kupujícího o tom v této lhůtě informuje. Prodávají a Kupující si mohou dohodnout i na delší lhůtě k vyřízení reklamace. Pokud 30denní lhůtu Prodávající nedodrží, může Kupující, který je spotřebitel, odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
   9.19.
   Pokud je Kupující podnikatel, Prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve, lhůta však může přesáhnout 30 dnů.
   9.20.
   Po vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
   9.21.
   Kupující, který je spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí Kupující požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být Prodávajícím přiznány. Kupující, který je podnikatel, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace nemá.
   9.22.
   Před prvním použitím některého Zboží je Kupující povinen prostudovat návod k použití, pokud ho Prodávající zašle elektronicky nebo spolu se Zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním Zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu (týká se to například štítkovačů).
   9.23.
   Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je Kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se Kupujícímu Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

   10.
   Mimosoudní řešení sporů
   10.1.
   Pokud je Kupující spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: coi.cz/informace-o-adr/. Řešení se zahájí jen na návrh Kupujícího, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s Prodávajícím. Návrh může Kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

   11.
   Závěrečná ustanovení
   11.1.
   Potvrzení o uzavření Smlouvy Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek Prodávající archivuje v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Na žádost Kupujícího ji Prodávající poskytne.
   11.2.
   Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete ‚vždy na Webových stránkách. Změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek (změna Podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy).
   11.3.
   Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.
   11.4.
   K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   11.5.
   Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Všechna práva k Webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
   11.6.
   Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
   11.7.
   V případě vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
   11.8.
   Všechny informace, které Prodávajícímu sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Prodávající také zpracovává některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak dělá a jak je chrání, se můžete dočíst zde.,
   11.9.
   Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
   11.10.
   Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@obalnet.cz

   V Kuřimi dne 6.1.2023


   Formular pro odstoupeni od smlouvy do 14 dnu OBALNET.pdf

Předchozí verze obchodních podmínek:


Obchodní podmínky obalnet.cz od 1.3.2022 do 6.1.2023

Na vašom súkromí nám záleží
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie