Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je INPAP PLUS s.r.o. (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ:29213517, DIČ: CZ29213517
telefón: 2/22 205 813
 

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v prípade, ak ste užívateľom webových stránok www.obalnet.sk (ďalej len „webové stránky“) alebo pokiaľ s nami uzatvárate zmluvu.

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Osobné údaje získavame priamo od Vás v okamihu, kedy nám ich prostredníctvom webových stránok alebo e-mailovej či inej komunikácie poskytnete. Ďalej získavame osobné údaje z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register apod.) za účelom vytvárania účtovných dokladov a kontroly správnosti informácií.

Niektoré Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nevyhnutné k riadnemu plneniu zmluvy a objednávaniu tovaru a služieb cez webové stránky.


Spracovávame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:
 • základné identifikačné údaje – slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii Vás ako subjektu údajov (meno a priezvisko a/alebo obchodná firma, dátum narodenia, adresa sídla či bydliska a identifikačné číslo);
 • kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • informácie zo vzájomnej komunikácie – informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov alebo iných kontaktných formulárov, obsah komunikácie prostredníctvom internetových alebo mobilných aplikácií,
 • fakturačné a bankové údaje – ide najmä o informácie objavujúce sa na faktúrach, o zjednaných fakturačných podmienkach, bankových spojení a o prijatých platbách,
 • cookies – ide o meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
 • informácie týkajúce sa platobnej karty – ako je jej číslo a dátum platnosti (tieto informácie však neukladáme),
 • ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete pri založení Vášho užívateľského účtu alebo počas jeho neskorších úprav na webových stránkach.

Ako uvádzame aj vyššie, pre fungovanie webových stránok využívame cookies. Všetky informácie o cookies nájdete nižšie v časti týchto informácií, ktorá sa cookies venuje.

Ak ste s nami uzatvorili zmluvu, sme oprávnení posielať Vám naše newslettery po dobu 3 rokov, pokiaľ to neodmietnete buď priamo preklikom v newsletteru, alebo zaslaním e-mailu. Umožňuje nám to náš oprávnený záujem. Ak si neprajete naše newslettery dostávať, môžete sa z ich odberu odhlásiť prostredníctvom prekliku v e-mailu.

.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, kedy Osobné údaje z tohto dôvodu spracovávame preto, aby sme Vám mohli dodať tovar alebo služby, ktoré ste si objednali, a aby sme Vás mohli kontaktovať a komunikovať s Vami vo veciach objednávky aj zmluvy,
 • oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, kedy naším oprávneným záujmom je a) poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) a b) výkon a obhajoba našich právnych nárokov,
 • splnenie našich zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, kedy Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak prikazuje zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve sme povinní uchovávať faktúry, na ktorých môžu byť aj Vaše osobné údaje.
 • Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, kedy nám v niektorých prípadoch môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad e-mailom. Ani po uplynutí doby, pre ktorú ste so spracovaním Vašich osobných údajov súhlasili, alebo v prípade odvolania súhlasu, nie sme však povinní zmazať všetky Vaše osobné údaje, môžeme si ponechať tie, u ktorých to umožňuje náš oprávnený záujem alebo nariaďuje zákon. Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

  • po dobu trvania zmluvy a ďalej ešte po dobu 3 rokov od skončenia tohto zmluvného vzťahu, ak nie je ďalej stanovené inak,
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní súvisiacich nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, čo zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej českými právnymi predpismi),
  • po dobu určenú právnymi predpismi, napríklad osobné údaje týkajúce sa účtovných záležitostí po dobu 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu a osobné údaje týkajúce sa daňových záležitostí po dobu 10 rokov od konca príslušného daňového obdobia,
  • po dobu, po ktorú je udelený súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu alebo do okamihu jeho odvolania.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Spracovatelia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

V rámci našej činnosti môžeme využívať externé subjekty , ktoré môžeme poverovať výkonom niektorých činností tvoriacich súčasť našich služieb, aby sme zaistili naše čo najefektívnejšie fungovanie. V rámci tohto outsourcingu môže dochádzať aj k spracovaniu Vašich osobných údajov, a to na základe právnych predpisov (k tomuto spracovaniu preto nepotrebujeme súhlas).

Naši dodávatelia sa tak stávajú spracovateľmi, sú však oprávnení s osobnými údajmi nakladať iba pre účely činností, ktoré pre nás vykonávajú. Ide napríklad o poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov správy dokumentov a záznamov, účtovníkov apod., konkrétne ide o nasledujúce subjekty:

Google, Inc. BS shop s.r.o.
BS shop s.r.o.
MarketingPPC s.r.o.
Luigi's Box, s.r.o.
Smartsupp.com, s.r.o.

SupportBox s.r.o.
TOPlist s.r.o.
VIV NETworks s.r.o.
Mailchimp
Heureka Group a.s.

VI. Prenos osobných údajov do programu Overené zákazníkmi - Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom určujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Verified by Customers, do ktorého je zapojený náš e-shop. Posielame vám ich vždy, keď u nás uskutočníte nákup, ak v zmysle § 7 ods. 1. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich neodmietnete zaslať. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overený zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v určení Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýzu našej pozície na trhu používame spracovateľa, ktorý je prevádzkovateľom Heureka.sk portálu; na tieto účely môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú odovzdané žiadnej tretej strane na vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overení zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v dotazníkovom e-maile. Ak namietate, dotazník vám už nebudeme posielať.

VII. Cookies

Pre správne fungovanie našich webových stránok využívame cookies. To sú malé textové súbory, ktoré dokážu zaznamenať určité špecifické informácie z Vašich návštev našich webových stránok. Môžeme ich rozdeliť na nevyhnutné, funkčné, analytické a marketingové.

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre to, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť zmluvu a Vy ste si u nás mohli niečo kúpiť. Ide napríklad o cookies, ktoré ukladajú obsah košíka, zatiaľ čo si prezeráte náš ďalší tovar. Tieto cookies sú nutné pre uzavretie kúpnej zmluvy medzi nami prostredníctvom webových stránok, a tak s nimi nemusíte súhlasiť, a ani ich nemôžete odmietnuť.

Funkčné cookies sú nutné pre zaistenie správnej prevádzky našich webových stránok. Pre použitie týchto cookies nevyžadujeme Váš súhlas. Je to náš oprávnený záujem na tom, aby webové stránky fungovali v poriadku. Ich použitie ale môžete odmietnuť tu. Pokiaľ však tieto cookies odmietnete, e-shop sa Vám nemusí zobrazovať správne a nakupovanie na našom e-shope nemusí byť rovnaký zážitok, ako ste zvyknutí.

Analytické cookies nám slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Ich pomocou sledujeme návštevnosť našich webových stránok aj to, odkiaľ ste na ne prišli. K ich použitiu potrebujeme Váš súhlas, s jednou výnimkou. Pokiaľ však ani s ich použitím nesúhlasíte, opäť ich môžete odmietnuť, a to tu.

Marketingové cookies nám umožňujú prispôsobovať našu ponuku Vašim potrebám. Vďaka nim môžeme napríklad ponúkať náš tovar prostredníctvom cielenej reklamy. K tomu ale tiež potrebujeme Váš súhlas. Odmietnuť tieto cookies môžete tu.

 

Konkrétne využívame tieto cookies:

Typ cookie Ako sa volá K čomu slúži Za ako dlho sa vymazáva? Kto k nej má okrem nás prístup?

nevyhnutné

 _ga _ga priraďuje každému návštevníkovi našej webovej stránky náhodný identifikátor, prostredníctvom ktorého môžeme merať návštevnosť našich webových stránok, vytvárať štatistiky týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na našich webových stránkach.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 

_gid

_gid priraďuje každému návštevníkovi našej webovej stránky náhodný identifikátor, prostredníctvom ktorého môžeme merať návštevnosť našich webových stránok, vytvárať štatistiky týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na našich webových stránkach.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 NID  Správa používateľských preferencií v prehliadači.  6 mesiacov  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 .BSCTOK2  Klientsky token, ktorý identifikuje aktuálne prihláseného alebo anonymného používateľa. Bez tohto súboru cookie by nebolo možné uchovávať tovar v košíku.  731 dní  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 .BSSTOK2  Serverový token, ktorý identifikuje aktuálne prihláseného alebo anonymného používateľa. Bez tohto súboru cookie by nebolo možné uchovávať tovar v košíku.  14 dní  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 size   Veľkosť displeja v prípade responzívneho dizajnu.  zmizne sama, keď zatvoríte okno prehliadača  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 pop  Počet produktov zobrazených na stránke.  zmizne sama, keď zatvoríte okno prehliadača  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 vt  Typ zobrazenia produktu, kachľový/riadok.  zmizne sama, keď zatvoríte okno prehliadača  BS shop s.r.o.
 

nevyhnutné

 cookies_confirmed   Používateľ nemá /nedal súhlas s cookies.  zmizne sama, keď zatvoríte okno prehliadača  BS shop s.r.o.
  analytické  FB pixel  Toto je kus webového kódu, ktorý nám umožňuje merať, optimalizovať a budovať publikum pre reklamné kampane. maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o.
  analytické  Google Analytics Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania používateľa a zacielenia personalizovanej reklamy.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o., Google, Inc.
  analytické  Sledovanie konverzií Heureka  Vďaka tomuto nástroju si môžeme zmerať, koľko objednávok prinesie investice na Heureka a v akej hodnote. Ide o meranie návratnosti.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o.,Heureka Group a.s.
  analytické  Luigisbox analytika  Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., Luigi's Box, s.r.o.
  analytické  Referrer do strediska  V informatike je http referer URL, z ktorého bola navštívená webová stránka.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o.
  analytické  Smart Supp Live chat  Smartsupp je online obchodný asistent. Kombinuje live chat, chatboty a video nahrávky.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o.
  analytické  Toplist  Štatistiky online počítadla a prístupu na stránky.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., TOPlist s.r.o.
  analytické  Vivnetworks  Affiliate sieť pre partnerský systém – používa sa v HU, AT, DE. Agentúra nám sprostredkováva návštevníkov cez svoje partnerské weby. Cookie používame na meranie prínosov jednotlivých webov, ktorým na základe konverzií vyplácame províziu.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., VIV NETworks s.r.o.
         
         
 Marketingové  Google Adds  Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o.,Google, Inc.
 Marketingové  Mailkit  E-mailový klient.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., Mailkit s.r.o.
 Marketingové   Mailchimp  E-mailový klient.  maximálne za 12 mesiacov  Mailchimp
         
         
         
         
         
         
         

 

VIII. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Taktiež máte právo vzniesť námietku proti spracovaní podľa čl. 21 GDPR.

IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

X. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámení s podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 15.7.2022.

Na vašom súkromí nám záleží
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie